Prehlásenie o spracovaní osobných údajov

Prehlásenie o spracovaní osobných údajov

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a poučenie subjektu údajov

1.      Spracovanie osobných údajov

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

2.      Správca osobných údajov

Správcom osobných údajov, ktorý určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov, je Friedrich-Ebert-Stiftung e.V., so sídlom Godesberger Allee 149, 53170 Bonn, Spolková republika Nemecko, a Hiroshimastraße 17, 28, 10785 Berlín, Spolková republika Nemecko, zaregistrovaná podľa nemeckého práva dňa 10. 2. 1954 u Okresného súdu v Bonne, číslo reg. VR 2392, zastúpená v Slovenskej republike zahraničným pobočným spolkom Friedrich-Ebert-Stiftung, e.V. - zastúpenie v Slovenskej republike, IČ: 14888343, so sídlom Maróthyho 6, 811 06 Bratislava, zapísaným u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 1256.

V případě dotazů týkajících se zpracování osobních údajů se můžete obrátit na Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. – zastúpenie v Slovenskej republike, Maróthyho 6, 811 06 Bratislava, e-mailová adresa:  info(at)fes.sk

3.      Kategórie Spracovávaných osobných údajov

Spracovávame následujúce kategórie osobných údajov:

(a)    identifikačné a kontaktné údaje subjektu: meno a priezvisko, inštitúciu, adresu inštitúcie príp. trvalého pobytu, telefón a e-mail, a

(b)   fotografie, zvukové a kamerové záznamy subjektu údajov vytvorených na konferenciách či iných akciách usporadúvaných správcom.

4.      Zdroje Spracovávaných osobných údajov

(a)    Osobné údaje sú od subjektu údajov získáváné formou registrácií na konferencie či iné akcie usporiaduvané správcom alebo vo forme písomných prezenčných listín, ktoré subjekt údajov vyplňuje a odovzdáva správcovi na konferenciách či iných akciách usporaduvaných správcom, ďalej taktiež prostredníctvom vytvorených fotografií a zvukových, kamerových záznamov na konferenciách či iných akciách usporadúvaných správcom.

(b)   Osobné údaje môžu taktiež pochádzať z verejne dostupných zdrojov – napr. webových stránok verejných, vzdelávacích, výskumných inštitúcií a pod.

5.      Účel spracovania osobných údajov

Účelom spracovania osobných údajov je:

(a)    evidencia správcu za účelom následného vyúčtovania jednotlivých akcií - konferencií, workshopov, seminárov a iných,

(b)   evidencia v databázi kontaktov správcu za účelom ponúknutia služieb subjektu údajov, predovšetkým za účelom informovania subjektu údajov o konferenciách či iných akciách usporadúvaných správcom, o publikáciách vydávaných správcom a iných,

(c)    použitie poskytnutých osobných údajov k sebaprezentácii správcu, predovš. zverejňovánie fotografií a zvukových alebo kamerových záznamov z konferencií či iných akcií usporadúvaných správcom na webových stránkach správcu, sociálných sieťach používaných správcom (pred. Facebook, YouTube) či propagačných alebo iných reklamných materiáloch správcu.

6.      Profilovanie a automatizované rozhodovanie

Osobné údaje, získané na základe Vami udeleného súhlasu, profilujeme, k čomu používame automatický informačný systém. Vyhodnocujeme len tematickú oblasť Vášho záujmu za účelom ponúkania našich služieb, teda predovšetkým aby sme Vás mohli informovať o našich konferenciách či iných akciách a publikáciach.

7.      Sposob a doba, po akú budú osobné údaje spracovávané

(a)    Získané osobné údaje budú ďalej spracovávané elektronicky.

(b)   Získané osobné údaje budú spracované na adrese správcu a jeho zastúpenia:

Friedrich-Ebert-Stiftung e.V., Godesberger Allee 149, 53170 Bonn, Spolková republika Nemecko,

Friedrich-Ebert-Stiftung e.V., Hiroshimastraße 17, 28, 10785 Berlín, Spolková republika Nemecko,

Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. – zastúpenie v Slovenskej republike, Maróthyho 6, 81106 Bratislava,

a na serveri správcu umiestneného na pobočke správcu na adrese Friedrich-Ebert-Stiftung, Rue du Taciturne 38, 1000 Brusel, Belgie.

(c)    Osobné údaje budú spracované po nevyhnutne nutnú dobu, počas ktorej trvá podľa platnej právnej úpravy povinnosť správcu ich uchovávať.

(d)   Osobné údaje získané na základe Vami udeleného súhlasu za účelom poskytovania služieb
a sebaprezentáciu správcu budú spracovávané po dobu 10 rokov.

8.      prístup k osobným údajom

(a)    Osobné údaje budú sprístupnené správcovi, spracovateľovi/spracovateľom a ich zamestnancom či iným povereným osobám v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie účelu spracovania.

(b)   So všetkými spracovateľmi má správca uzatvorenú zmluvu o spracovaní osobných údajov, a tým sú spracovatelia viazaní dodržovaním striktných pravidiel na ochranu osobných údajov.

(c)    Spracovateľom databáze umiestnenej na serveri správcu fyzicky umiestnenom na pobočke správcu na adrese Friedrich-Ebert-Stiftung, Rue du Taciturne 38, 1000 Brusel, Belgie
je spoločnosť tarent solutions GmbH, so sídlom Rochusstrasse 2-4, 53123 Bonn, Spolková republika Nemecko.

9.      Práva subjektu pri spracovaní osobných údajov

Riádne spracovanie osobných údajov je pre správcu dôležité a ochrana osobných údajov je úplnou samozrejmosťou.

Pri spracovaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

Právo na informácie o spracovaní osobných údajov

Informácie obsahujú totožnosť a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu, účely spracovania kategórií dotknutých osobných údajov, príjemcu alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o odovzdaní osobných údajov do tretích krajín, dobu uchovania osobných údajov, oprávnených správcu, výpočet Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie či a ako dochádza
k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo na prístup ku spracovávaným osobným údajom

Máte právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracovávané. Pokiaľ áno, máte právo na prístup k informáciam o účeloch spracovania, kategóriach dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriach príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov, informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade odovzdávania osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciam. Máte právo na poskytnutie kópií spracovávaných osobných údajov.

Právo na opravu

Pokiaľ spracovávame Vaše neaktuálne či nepresné osobné údaje, informujte nás prosím, a my ich opravíme.

Právo na vymazanie (právo byť zabudnutý)

V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnému vyhodnoteniu, pretože správca má povinnosť či oprávnený záujem si osobné údaje ponechať.

Právo na obmedzenie spracovania

Pokiaľ si prajete, aby sme Vaše osobné údaje spracovávali výlučne pre najnutnejšie zákonné dôvody, alebo si prajete osobné údaje blokovať, informujte nás prosím.

Právo na prenositeľnosť údajov

Pokiaľ si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému správcovi, resp. inej spoločnosti, odovzdáme Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte Vami určenému subjektu, pokiaľ nám v tom nebudú zabraňovať žiadne zákonné či iné významné prekážky.

Právo vzniesť námietku a právo nebýť predmetom automatizovaného rozhodnutia

Pokiaľ by ste zistili alebo sa len domnievate, že spracovanie osobných údajov vykonávame v rozpore s ochranou Vašeho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, obráťte sa prosím na nás a požiadajte nás o vysvetlenie či odstránenie vzniknutého nevyhovujúceho stavu.

Námietku môžete ďalej vzniesť i proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

10.   Kde možete svoje práva uplatniť

Svoje práva môžete uplatniť na korespondenčnej adrese: Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. – zastúpenie v Slovenskej republike, Maróthyho 6, 811 06 Bratislava alebo na e-mailovej adrese:  info(at)fes.sk 

Všetky správy a vyjadrenia k Vami uplatneným právam poskytujeme bezplatne.

Vyjadrenia a informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme co najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca.

Môžete sa taktiež obrátiť s Vaším podnetom či sťažnosťou vo veci spracovania osobných údajov na dozorový orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov SR: webová stránka

Matomo web analysis tool

Matomo web analysis software sets a cookie on the user's computer.