05.08.2021

Publikácia: Regionálny sociálny dialóg

Publikácia autoriek Prof. PhDr. Moniky Čambálikovej, CSc. a PhDr. Moniky Uhlerovej, PhD. na tému sociálneho dialógu, ktorej obsahom sú sociálny dialóg a sociálne partnerstvo ako inštitucionalizovaná reprezentácia záujmov, základné modely reprezentácie záujmov, regionálne partnerstvo ako jeden z trendov v sociálnom dialógu a sociálny dialóg ako súčasť participatívnej demokracie a tvorby regionálnej politiky.

Regionálny sociálny dialóg možno považovať za jeden z novodobých trendov v sociálnom dialógu. V rámci neho sa meritum sociálneho dialógu presúva z celoštátnej na regionálnu alebo lokálnu úroveň, ktorá často omnoho lepšie reflektuje reálny stav aj požiadavky sociálnych partnerov (aktérov) priamo v ohnisku vzniku rôznych ekonomických a sociálnych problémov, čím umožňuje flexibilnejšie reagovať na meniace sa či zmenené podmienky v porovnaní so sociálnym dialógom na centrálnej úrovni, pričom vytvára predpoklady na jeho efektívnejšie fungovanie.

Hlavým cieľom predkladanej publikácie je zdôvodnenie opodstatnenosti existencie regionálneho sociálneho dialógu, identifikácia možností a prekážok jeho etablovania za účelom jeho inštitucionalizácie, štandardizácie v podmienkach slovenských regiónov a rozvíjania sociálneho dialógu ako takého.

Publikáciu nájdete TU

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

Tím, kontakt

back to top